Általános Szerződési Feltételek

I.SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ Kft. továbbiakban Eladó, a Vevő(k) részére áruértékesítést végez. A jelen ÁSzf-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁSzF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak minden, a PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ Kft-vel jövőben megkötött ügyletre is.

II. MEGRENDELÉS

Eladó árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. Az Eladó által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Az árajánlatban megadott árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket, valamint a hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót. A szállítási és csomagolási költségeket az adott árajánlat tartalmazhatja.

Amennyiben az Eladó árajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az egyedi jogügylet (adásvétel) során a megrendelés időpontjában érvényes, az Eladó által kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni. Az árak nem tartalmazzák a raklapdíj összegét, amely mindenkor a vonatkozó árlista szerint kerül kiszámlázásra. Eladó külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, lerakodását, és daruzását. Eladói árukiszállítás esetén Vevő köteles megfelelő megközelíthetőségről, rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik. Egyedi megrendelés esetén Eladó fenntartja magának a jogot az áruérték általa meghatározott %-nak (akár 100%) előleg címén történő bekérésére. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket Eladó értesítésétől számított 8 napon belül nem szállítja el Eladó telephelyéről, abban az esetben Eladó nem kötelezhető az előleg visszafizetésére. Ebben az esetben a felek a megfizetett előleget meghiúsulási kötbérnek tekintik, amiért az az Eladót illeti.

Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban, levélben, vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Vevő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel az Eladó esetleges írásos visszaigazolására valamint az üzletmenetben szokásos szállítási határidőkre. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben az Eladónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását. Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet.

Minden egyes megrendelés és a megrendelés szerinti eladói illetőleg vevői teljesítés külön-külön jogügyletnek (adásvétel) tekintendő.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Eladó minden egyes esetben a ténylegesen berakodott/átadott/kiszállított áru ellenértékét számláz¬za ki. Eladó - abban az esetben, amikor Vevő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki - az általa kiállított számlát postai küldemény formájában, vagy E-számlaként küldi meg Vevő részére. Amennyiben Eladó a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Eladó nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést az Eladó e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.
Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Eladó a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Eladó a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

A Vevő a vételárat az árajánlaton és megrendelésen rögzítettek szerint a számlán feltüntetett határidőben köteles átutalni Eladó bankszámlájára. Eladó és Vevő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Eladó az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot. Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik.
Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Késedelmes számlakifizetés esetén az Eladó évi 10 % késedelmi kamatra jogosult, továbbá Vevő köteles megtéríteni Eladó részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is, számlánként legalább negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget a 2016. évi IX. törvény 3. § alapján.

Amennyiben eladói, vagy bármely egyéb információs forrásból Eladó tudomására jut, hogy a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Eladó jogosult fizetési biztosítékot kérni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga Eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti az Eladót. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt az Eladó jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben. Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Vevő saját költségén köteles - az Eladó választása szerint - a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni, vagy bankgarantált váltót kiállítani továbbá Vevő különösen köteles Eladó kérésére Eladónak engedményezés céljából felajánlani (Vevői kezességvállalás mellett) a ki nem fizetett árukkal érintett azon követeléseit, melyek a ki nem fizetett áruk vonatkozásában illetnék meg a Vevőt. Eladó a felajánlott engedményezést nem köteles elfogadni.

IV. TELJESÍTÉS

"Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult az általa vállalt határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Eladó nem vállal felelősséget az előszállító gyár kapacitáshiányából (pl. termelés leállítása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett késedelem miatti esetleges igényéről Vevő visszavonhatatlanul lemond.

A teljesítési határidő teljesítettnek tekinthető, ha és amennyiben a megrendelt árú készre van jelentve. Ezen rendelkezés Eladói kiszállítás esetén is irányadó.

Előteljesítés, részteljesítés megengedett. A Vevő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy abban az esetben a Felek külön megállapodást köthetnek, mely megállapodás alapján az ott megjelölt tárolási díj ellenében az árut az Eladó legfeljebb a megállapodásban megjelölt határidőig raktározza. Felek rögzítik, hogy az előbbiek szerinti külön megállapodásban közös akarattal eltérhetnek a készre jelentett, de el nem szállított termékek ellenértékének fizetési határidejéről.

Amennyiben a Vevő a készre jelentést követő 1 hónapon belül – amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - vagy nem gondoskodik az áru elszállításáról, vagy nem kér további határidőt az áru elszállítására, vagy nem fizeti meg maradéktalanul az el nem szállított áruk ellenértékét Eladó külön értesítés nélkül jogosult a készre jelentett, Vevő által át nem vett termékekre a rendelési érték 50 %-ának megfelelő stornó (meghiúsulási kötbért) - költséget felszámítani és az át nem vett árut harmadik személyeknek értékesíteni. Eladó – amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - 3 hónapon túl nem vállalja az áru őrzését és tárolását.

A Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, az Eladó képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak. Eladó a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni, illetőleg készre jelenteni. Amennyiben a felek így állapodnak meg, abban az esetben az Eladó a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

V. KÁRVESZÉLY

Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru, raktárból történő kiadásáig terjed. Kiszállítással vállalt értékesítés esetén a Vevő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. A Vevő által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a Vevő felel.

VI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 5:65.§). Egyesülés /vegyülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66. §). A Vevő köteles az Eladóra engedményezni a közös tulajdon értékesítéséből az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő tűrni köteles, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Eladó – egyedi elbírálás után, döntésétől függően - az eredeti és sértetlen csomagolású termékeket visszavásárolhatja. Visszavásárlási ár az eredeti ár 80 %-a, ugyanis Eladó 20%-os feldolgozási díj levonására jogosult.

Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Eladó termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő az Eladó termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt a Vevő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

VI. SZAVATOSSÁG

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi reklamáció esetén az Eladó köteles a reklamációt 2 munkanapon belül a gyártó felé továbbítani. Ha az Eladó a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért – a kirakodásig - úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben az Eladó alkalmazottjai (pld. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor Vevőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben a Vevő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal. Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

VII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Eladó nem köteles a Vevő által rendelkezésre bocsátott göngyöleg stb. alkalmasságát - főként tisztaságát - ellenőrizni. Eladó nem felel a hibás, vagy egyébként nem elegendő göngyöleg következtében keletkező károkért vagy hiányokért. Az Eladó az általa rendelkezésre bocsátott göngyölegért (raklap, kölcsön göngyöleg stb.), a mindenkor érvényes betétdíjat és használati díjat számítja fel. Az ilyen göngyöleget Eladó a számlázástól számított 6 hónapon belül, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, - egyedi elbírálás után - számla ellenében visszaveszi, és a betétdíjat visszafizeti. A göngyöleg határidőn túli visszavételére nincs mód.

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Vevő illetve Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Vevő és az Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a jogi eljárás során történő bizonyítás. Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejártát követően az Eladó jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni. Vevő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz stb. hozzájárul. Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Dunakeszi Járásbíróság, illetve az Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Eladó honlapján (www.piramisepitohaz.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben Eladó külön értesítést küld a Vevőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedileg megkötött KERESKEDELMI SZERZŐDÉSBEN megadott E-mail címre küld meg az Eladó az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2020.12.01-én lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.