NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT – „HENKEL Ceresit - Piramis nyereményjáték”

1. A Játék időtartama

A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2022. június 27. 8:00 és 2022. július 3. 23:00 között „Ceresit játék” néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2132 Göd, Pesti út 131.; cégjegyzékszám: 13-09-088151; adószám: 12659962-2-13.) („Szervező”) („Lebonyolító”)

3. A Játék nyereménye

Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes, akcióban résztvevő játékos között 1 db nyertest határoz meg, aki 1 db Karcher K3 magasnyomású mosót sorsol ki 2022. július 4-én, 9:00 órakor. Az ajándék értéke bruttó 40990 Ft. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „Ceresit játékra”, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Ceresit játék” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook közösségi oldalon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. dolgozói és közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a „Ceresit-játék” játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

5. A Pályázaton való részvétel menete

5.1.A játék kizárólag a Facebookon keresztül érhető el, az újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. építőanyag-kereskedés oldalán: Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft | Facebook

5.2. A Játékos saját Facebook (www.facebook.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, az újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. építőanyag-kereskedés Facebook oldalán 2022.06.27. 8:00-kor közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

5.3. A újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. építőanyag-kereskedés nyílt kérdést tesz fel, mellyel játékot hirdet az Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft | Facebook oldalon keresztül, a Facebook.com oldal felhasználói között. A játékban való részvételhez a Játékosnak a Nyereményjátékot meghirdető poszt alatt kommentben kell megírnia a posztban feltett kérdésre adott helyes választ.

5.4. A játékban szereplő kérdés: "Maximum hány forintot nyerhetsz vissza a Ceresit hőszigetelés nyereményjátékában?”

5.5. A nyertes azok közül a kommentelők közül kerül ki, akik a helyes válaszhoz legközelebbi választ írták meg kommentben. Amennyiben legalább egy ember eltalálta a helyes választ, csak a helyes választ adók közül kerül ki a nyertes.

5.6. A játékban minden felhasználó csak egyszer vehet részt. Amennyiben egy felhasználó több kommentet küld be, automatikusan kizárásra kerül.

5.7. Szervező a játék lezárását követően egy (1) nyertest sorsol. A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon keresztül történik, a nyertesek kisorsolásáról képernyőfotó készül.

5.8. Szervező a nyertes nevét a játékot meghirdető poszt alatt kommentben közli, mely a nyertes értesítésének tekintendő. Ezt követően a nyertesnek kell Facebook-üzenetben felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékos értesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani telefonos elérhetőségét, valamint a nyeremény átvételéhez szolgáló magyarországi címet, ahova Szervező a nyereményt eljuttathatja.

6.2. Szervező a nyereményt személyesen, a Szervező gödi székhelyén adja át (2132 Göd, Pesti út 131.).

6.3. Amennyiben a Nyertes a nyereményt személyesen kívánja átvenni, arra kizárólag személyazonosságot igazoló fényképes igazolvánnyal jogosult. A nyeremény átvételéről átvételi elismervény készül, melynek tartalmaznia kell az átvevő adatait (név, anyja neve, születési idő, hely, taj-szám, adószám).

6.4. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest az Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft | Facebook  építőanyag-kereskedés Facebook oldalán a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

6.5. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft | Facebook  építőanyag-kereskedés Facebook-oldalnak küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges. A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Ceresit játék” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.7. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. utazás költsége) és kiadások a Nyertest terhelik.

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen:
Adatvédelem - Piramis Építőház Kft. (piramisepitohaz.hu)
1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2132 Göd, Pesti út 131.
Levelezési cím: 2132 Göd, Pesti út 131.
E-mail: marketing@piramisepitohaz.hu
Web: Építőanyag - Burkolat - Szaniter. Piramis Építőház Kft. (piramisepitohaz.hu)
Telefon: +36 203941855
Adószám: 12659962-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-088151
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Juhász Attila

2. Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve és e-mail címe A Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő Játékos felhasználónév, e-mail cím) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
Szavazó Játékos szavazásának időpontja és a kapcsolódó IP cím A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes neve a nyilvánosságra hozatalt is beleértve 2022.07.04. Átláthatóság biztosítása A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

3. Az adatok megőrzési ideje
A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Az adatkezelés célja

A Játékban résztvevő Játékos felhasználó neve és a
Játék időtartama és azt követő 6 hónap
e-mail címe

Szavazó Játékos szavazásának időpontja 24 óra
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft | Facebook weboldalon 2022.07.04.-én közzétett posztja alatti kommentben. a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év

A Piramis Építőház Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik: Adatvédelem - Piramis Építőház Kft. (piramisepitohaz.hu)

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által abeküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.–vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.–nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
9.3 Az Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft | Facebook  építőanyag kereskedés Facebook oldalán indított promóciók függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Göd, 2022.06.23.