GYERE VELÜNK PIKNIKEZNI!

KÖSZÖNJÜK, HOGY ÉRTÉKELED A BAUMIT TERMÉKEKET!

Csak 2 lépés és a nyár legigényesebb fesztiváljára, a Paloznaki Jazzpiknikre nyerhetsz belépőjegyeket!

Nyeremények

 • 1 db 2023. augusztus 3. Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő
 • 1 db 2023. augusztus 4. Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő
 • 1 db 2023. augusztus 5. Paloznaki Jazzpiknik páros két fő részére szóló belépő
 • 1 db 2023. augusztus 3-4-5. 3 napos VIP Paloznaki Jazzpiknik két fő részére szóló belépő

Mit kell tenned?

 • Olvasd és fogadd el a játékszabályzatunkat.
 • A gombra kattintva az Újház Piramis Építőház Kft. Google Maps „Vélemények” oldalán adj csillagos értékelést és írd le, építkezésedhez vagy felújításodhoz vásároltad-e nálunk a Baumit terméket és hogy vált be? (a terjedelmet Rád bízzuk)

Játékunk lezárult!
A szerencsés nyertesek nyerték meg a páros belépőket:

1 db 2023. augusztus 3. Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő: Várady Győző
1 db 2023. augusztus 4. Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő: Erika Nephun
1 db 2023. augusztus 5. Paloznaki Jazzpiknik páros két fő részére szóló belépő: Nero Guard
1 db 2023. augusztus 3-4-5. 3 napos VIP Paloznaki Jazzpiknik két fő részére szóló belépő: Juhász JánosJÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A Játék

A Piramis Építőház Kft. „GYERE VELÜNK PIKNIKEZNI” címmel sorsolásos nyereményjátékot szervez, kizárólag 2022-2023 évben Baumit termékeket vásárló ügyfélköre számára (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Piramis Építőház Kft.  nyilvános Google Maps Vélemények oldalán értékeléseket gyűjtsön. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy az értékelést adó előzetesen megismerte és elfogadta a játékszabályzatot.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a játékszabályzat elfogadásával maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

2. A Játék szervezői

A Nyereményjáték szervezője a Piramis Építőház Kft. (székhely: 2132 Göd, Pesti út 131.; adószám: 12659962-2-13), továbbiakban Szervező.

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

• A Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt;

• A Szervezők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;

• Akit a Szervezők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak.;

• A Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el, avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Piramis Építőház Kft. jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek.

3. Feltételek, időtartam

Értékelés határideje, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2023. július 12-én 15:00 órakor kezdődik és 2023. július 27-én 23:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett értékeléseket a nyereményjátékban nem vesszük figyelembe.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a játékszabályzat megismerése, elfogadása, valamint az adatkezelési hozzájárulás megadása.

4. A nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosok a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves vagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki:

- jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek 1. pontjának megfelel és

- a meghatározott értékelési időszakban ad le véleményt

5. A sorsolás

A sorsolás gépi módszerrel történik, időpontja és helyszíne: 2023. július 28-án 12:00 órakor a következő helyszínen: 2131 Göd, Ady E. u. 121.

A Szervezők a sorsolás alkalmával 4 nyertest és 4 tartaléknyertest sorsolnak a nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 5 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére a nyereményhez kisorsolt tartaléknyertest. A Szervezők a sorsolást követően a nyertest e-mailben vagy socialmedia felületen értesítik a sorsolást napján.

A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek.

6. Nyeremény

• 1 db 2023.augusztus 3.Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő

• 1 db 2023.augusztus 4.Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő

• 1 db 2023 augusztus 5. Paloznaki Jazzpiknik pároskét fő részére szóló belépő

• 1 db 2023-augusztus 3-4-5. 3 napos VIP Paloznaki Jazzpiknik két fő részére szóló belépő

7. A nyeremény átvétele

A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest.

Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 5 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyeremény nem ruházható át más személyre. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

8. Egyéb rendelkezések

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

9. Adatkezelés

Nyereményjáték

a. A játékban résztvevő felhasználók adatait Piramis Építőház Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

a. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Piramis Építőház Kft. a nyertesek névsorában közzétegye, továbbá, hogy a sorsoláson róla felvétel készüljön.

b. A Piramis Építőház Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

c. A Piramis Építőház Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

d. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, lakcím, sorsolás, vagy nyeremény-átadás esetén az érintett képmása, hangja.

e. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.

f. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

g. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a sorsolásig, illetve a nyeremény átadásáig kezeli.

h. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:

2132 Göd, Pesti út 131., tel:+36-27/530-630, info@piramisepitohaz.hu

j. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

1. Adattovábbítás (címzett) a nyeremények postázása érdekében

k. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.

l. Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

m. Az adatkezelés célja: A nyeremény kiszállítása.

n. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig tart.

o. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefon: (06-1) 333-7777

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

p. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

q. Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

2. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

r. Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

s. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

t. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2023.07.05.

Szervező

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A Játék 

A Piramis Építőház Kft. „GYERE VELÜNK PIKNIKEZNI” címmel sorsolásos nyereményjátékot szervez, kizárólag 2022-2023 évben Baumit termékeket vásárló ügyfélköre számára (a továbbiakban: Nyereményjáték). 

A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Piramis Építőház Kft.  nyilvános Google Maps Vélemények oldalán értékeléseket gyűjtsön. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy az értékelést adó előzetesen megismerte és elfogadta a játékszabályzatot.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a játékszabályzat elfogadásával maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik. 

 1. A Játék szervezői 

A Nyereményjáték szervezője a Piramis Építőház Kft. (székhely: 2132 Göd, Pesti út 131.; adószám: 12659962-2-13), továbbiakban Szervező. 

A nyereményjátékban résztvevő személyek 

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve 

 • A Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt; 
 • A Szervezők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói; 
 • Akit a Szervezők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak.; 
 • A Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el, avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Piramis Építőház Kft. jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek.

 

 1. Feltételek, időtartam

Értékelés határideje, a játék időtartama: 

A Nyereményjáték 2023. július 12-én 15:00 órakor kezdődik és 2023. július 27-én 23:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett értékeléseket a nyereményjátékban nem vesszük figyelembe. 

A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a játékszabályzat megismerése, elfogadása, valamint az adatkezelési hozzájárulás megadása. 

 1. A nyereményjáték menete 

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosok a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves vagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után. 

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki: 

 • jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek 1. pontjának megfelel és 
 • a meghatározott értékelési időszakban ad le véleményt
 1. A sorsolás 

A sorsolás gépi módszerrel történik, időpontja és helyszíne: 2023. július 22-én 17:30 órakor a következő helyszínen: 2131 Göd, Ady E. u. 121.

A Szervezők a sorsolás alkalmával 4 nyertest és 4 tartaléknyertest sorsolnak a nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 5 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére a nyereményhez kisorsolt tartaléknyertest. A Szervezők a sorsolást követően a nyertest e-mailben vagy socialmedia felületen értesítik a sorsolást napján. 

A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. 

6. Nyeremény 

 • 1 db 2023.augusztus 3.Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő
 • 1 db 2023.augusztus 4.Paloznaki Jazzpiknik páros, két fő részére szóló belépő 
 • 1 db 2023 augusztus 5. Paloznaki Jazzpiknik pároskét fő részére szóló belépő
 • 1 db 2023-augusztus 3-4-5. 3 napos VIP Paloznaki Jazzpiknik két fő részére szóló belépő
 1. A nyeremény átvétele 

A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. 

Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 5 napon belül megtörténjen. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyeremény nem ruházható át más személyre. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik. 

 1. Egyéb rendelkezések 

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók. 

 1. Adatkezelés

Nyereményjáték

 

 1. A játékban résztvevő felhasználók adatait Piramis Építőház Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja. 
  1. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Piramis Építőház Kft. a nyertesek névsorában közzétegye, továbbá, hogy a sorsoláson róla felvétel készüljön.
  2. A Piramis Építőház Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
  3. A Piramis Építőház Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
  4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, lakcím, sorsolás, vagy nyeremény-átadás esetén az érintett képmása, hangja.
  5. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
  6. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása. 
  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a sorsolásig, illetve a nyeremény átadásáig kezeli.
  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
 2. 2132 Göd, Pesti út 131., tel:+36-27/530-630, info@piramisepitohaz.hu
  1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

 

 

 

 

 

 1. Adattovábbítás (címzett) a nyeremények postázása érdekében

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.
 2. Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A nyeremény kiszállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

ugyfelszolgalat@posta.hu 

Telefon: (06-1) 333-7777

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf 

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
 info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
 2. Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

 

 

 1. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 

 

 

 

Az érintettek jogai

 

 1. A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

 1. A tiltakozáshoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

 1. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2023.07.05.

Szervező

 

Tájékoztatunk, hogy az adatkezelés a Te személyes hozzájárulásodon alapul.